.
   
.
 
 

DERNEĞİN ADI
Madde 1 - Derneğin adı "Ultima Doğa Sporları ve Araştırma Derneği"dir. Kısa adı  "UDOS" tur.
 
MERKEZİ
Madde 2 - Derneğin merkezi Sakarya'dadır.
 
AMACI
Madde 3 - Derneğin amacı; doğal ve kültürel çevreye ilişkin tüm alanlarda araştırma yapmak, yapılan araştırmalara katılmak, üyelerine ve gönüllülere/isteklilere doğa sporları yapma olanağı sağlayarak beyinsel ve fiziksel gelişmelerine katkıda bulunmak, doğa ve kültür kaynaklarının belgelenmesine yönelik etkinlikler düzenlemek, doğal ve kültürel çevrenin korunmasına ve gelişmesine çalışmak ve bu yolla kişiler arasında dostluk ilişkilerinin tesisi ve geliştirilmesine çalışmak, ayrıca yukarıda sayılan tüm etkinliklerle ilgili her türlü mevzuat çalışmalarında yer almaktır.
 
ÇALIŞMA ALANLARI
Madde 4 - Dernek çalışma alanları şunlardır:
1) Doğa ve kültürel çevre ile ilgili tüm alanlar
2) Doğa sporları ile ilgili tüm alanlar
Yukarıda belirtilen alanlardaki çalışmalar aşağıdaki  yöntemlerle yapılır:
a) Eğitim etkinlikleri düzenlemek
b) Projeler ve çalışma teknikleri geliştirmek ve uygulamak
c) Sportif etkinlikler, ulusal ve uluslararası sportif yarışmalar, geziler düzenlemek ve yarışmalara katılmak
d) Bilimsel araştırmalar yapmak ve yaptırmak
e) Konferans, panel, seminer, sempozyum düzenlemek, gösteri yapmak ve sergi açmak
f) Teşvik ödülleri ve burs vermek
g) Gazete, kitap, broşür, dergi, rapor ve bülten çıkarmak, web sayfası oluşturmak, elektronik posta ile yayın yapmak vb.
h) Doğal ve Kültürel değerleri belgeleme amacıyla fotoğraf, film ve video çalışmaları yapmak, ulusal ve uluslararası yarışmalar düzenlemek
ı) Mevzuat çalışmaları yapmak
j) Ulusal ve uluslararası gelişmeleri izlemek
k) Bilgi kaynakları kurmak, istatistikler tutmak
l) Dernek üyelerini doğada yaşam ve ilkyardım konusunda bilgilendirmek.

  
ÇALIŞMA BİÇİMİ
Madde 5 - Dernek çalışmalarını, üyelerin yazılı başvurusu üzerine, Yönetim Kurulu kararı ile oluşturulan çalışma gruplarıyla yapar. Çalışma gruplarına dernek üyesi olmayanlar katılamazlar. Ancak danışman olarak üye olmayanların katkısına başvurulabilinir. Çalışma grupları kendi işleyişlerini mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun biçimde kendileri organize eder, çalışma şekilleri ve görev paylaşımlarını yaparlar ve Yönetim Kuruluna bildirirler. Yönetim Kurulu, çalışma gruplarının faaliyetleri ile ilişkilerin sağlıklı sürdürülmesi için bir Yönetim Kurulu üyesini çalışma grubu içinde görevlendirebilir ve belirleyeceği aralıklarla yazılı olarak yapılan çalışmayla ilgili rapor isteyebilir. Her çalışma grubunun kendisinin belirleyeceği bir başkanının veya sorumlusunun olması şarttır. Yönetim Kurulu'nun bilgisi ve kararı olmadan üyeler kendi insiyatifleriyle dernek adını kullanarak derneği temsil edemez, etkinlik düzenleyemezler.
Dernek; tüzüğüne, Dernekler Kanunu'na ve ilgili yasal mevzuata uygun olarak öngördüğü düzen ve koşullar içinde ilgili uluslararası ve yabancı kurum, kuruluş ve kişilerle işbirliği yapar, üye olur, birlikte çalışmalar yapar, toplantılara katılır, uzmanlar ve konuklar çağırır.
Derneğin bütün faaliyetlerinde gönüllülük esastır, kişisel çıkar ve kazanım yoktur, sadece kamu yararı gözetilir. Dernekler Kanunu'nun ve ilgili mevzuatın men ettiği tüm durum ve eylemlerden kaçınır.
Dernek, çalışmalarını yürütebilmek için Yönetim Kurulu kararıyla illerde temsilcilikler açabilir.
 
ÜYELİK TÜRLERİ
Madde 6 - Üyelik türleri; üyelik ve onursal üyelik olarak iki türdür.
Üye; fiili ehliyete sahip, dernek tüzüğünü benimsemiş, 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve Türk Medeni Kanununda sürekli ve süreli hak yoksunluğu veya hak sınırlaması kapsamında olmayanlardır.
Onursal üye, üyelik koşullarını taşıyan ve Yönetim Kurulunca belirlenen, derneğin tanıtımı, çalışmalarının yaygınlaştırılması ve manevi yardımları olan kişilerdir. Onursal üyeler, Genel Kurullara katılıp söz alsalar da oy hakları yoktur. Aidat ödemezler. Yabancı uyruklu onursal üyeler için ikamet belgesi aranmaz. Onursal üyeler, derneğin organlarında görev alamazlar.
 
ÜYE OLMA HAKKI
Madde 7 - Üyelik koşullarına sahip olan kişiler dernek üyelik başvuru formunu tam olarak doldurarak derneğe üye olmak için başvururlar. Yönetim Kurulunca üyelik konusu görüşülerek sonucu ilgiliye en geç otuz gün içerisinde bildirilir.
Onursal üyelik için bu şart aranmaz.
Hiç kimse üye olmaya zorlanamaz. Üyeler, hiçbir ayrım gözetilmeksizin eşit haklara sahiptir. Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır ve oylar bizzat kullanılır.
 
ÜYE ÖDENTİLERİ
Madde 8- Üyelik ve giriş ödentisi Genel Kurul tarafından veya Genel Kurul'un verdiği yetki ile Yönetim Kurulu tarafından belirlenir veya günün koşullarına göre değiştirilebilir. Ödentilerin ödenmesinde teknolojik yenilikler ( kredi kartı, ATM kartı, Mail Order, internet v.b.) uygulanabilir. Ödentilerin ait olduğu yıl içinde ödenmesi zorunludur.
 
ÜYELİKTEN ÇIKMA
Madde 9 - Hiç kimse, dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernek üyeliğinden çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi Yönetim Kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemi sonuçlanmış olur. Ancak birikmiş ödenti borçları ile dernek mal varlığına verilmiş zarar nedeni ile bir tazmin söz konusu olması halinde istifa eden üyenin bunları ödemesi zorunludur. Üyelikten istifa eden üye dilekçeyi verdiğinde içinde bulunulan yılın ödentisini de ödemekle yükümlüdür. İstifa eden üyelerin derneğe olan borçlarını ödememeleri durumunda Yönetim Kurulunun, dernek ödenti alacağını tahsil etmek için yasal yollara başvurma hakkı saklıdır.
 
ÜYELİKTEN ÇIKARILMA
Madde 10 - Aşağıdaki durumların doğması halinde dernek üyeleri Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır
a) Dernek tüzüğüne aykırı veya dernek aleyhine çalışma yapanlar,
b) Yıllık ödentilerini ait olduğu yıl içinde ödemeyenler,
c) Dernekler Kanunu ve ilgili mevzuata göre üyelik koşullarını sonradan kaybedenler,
d) Üyelik başvuru formunda doğru beyanda bulunmayanlar,
e) Yönetim Kurulu'nun bilgisi ve onayı dışında dernek adını kullanarak faaliyette bulunanlar ve Madde 4'te belirtilen çalışma biçimine uymayanlar.
Üyelikten çıkarılan üyenin, kararın tebliğini takiben en çok iki ay içinde müracaat etmek şartı ile Genel Kurul nezdinde itiraz etme hakkı vardır. Genel Kurul'un kararı kesindir.
Bu maddenin c bendi gereğince üyelikten çıkarılanlar çıkarılma nedeninin ortadan kalktığını belgelemeleri ve tekrar üye olmayı istemeleri durumunda yeniden üyeliğe alınabilirler.
Bu maddenin a, d ve e bentlerine göre dernekten çıkarılanlar bir daha üye alınmazlar.
Bu maddenin b bendi gereğince üyelikten çıkarılanlar bir kez daha tekrar etmeyeceği konusunda kanaat oluşması halinde tekrar üyeliğe alınabilirler.
Bu madde gereğince ikinci kez üyelikten çıkarılanlar bir daha üye alınmazlar.
Üyelikten çıkarılanların varsa ödenti borçlarını ödemesi gerekir. Ödememeleri durumunda Yönetim Kurulunun, dernek ödenti alacağını tahsil etmek için yasal yollara başvurma hakkı saklıdır.
 
DERNEĞİN ORGANLARI
Madde 11 - Dernek organları şunlardır
a) Genel Kurul
b) Yönetim Kurulu
c) Denetim Kurulu
 
GENEL KURUL, TOPLANTI ZAMANI, ÇAĞRI USULÜ
Madde 12 - Genel Kurul derneğin en yetkili ve en üst organıdır. Olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanır.
Olağan toplantı iki yılda bir, Mart ayı içinde Yönetim Kurulunun çağrısı ile yapılır. Olağan Genel Kurul toplantılarında derneğin organlarının seçimi yapılır.
Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantısına katılmaya hakkı olan dernek üyelerini Genel Kurul toplantısından on beş gün önce elektronik posta ile bilgilendirir.
Denetleme Kurulunun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içerisinde toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulu ve toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hâkimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasında üç kişilik bir heyeti Genel Kurul toplamaya çağırmakla görevlendirir.
Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağırılır. Çağrı yapılmazsa üyelerden birinin istemi, üzerine sulh hâkimi üç üyeyi bir ay içerisinde Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
 
GENEL KURUL TOPLANTI USÜLÜ
Madde 13 - Genel Kurul toplantısı üyelere duyurulan yer ve saatte yapılır. Toplantıya gelen üye, katılma hakkı olan üyelere ilişkin düzenlenen listeye imza koymakla toplantıya girer. Toplantı, Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hâllerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Genel Kurul toplantısı, bir defadan fazla geri bırakılamaz. Toplantının açılmasından sonra bir başkan, bir başkan vekili ve bir katip seçilerek divan heyeti oluşturulur. Toplantıyı divan başkanı idare eder. Toplantıya ilişkin tutulan tutanak, imzalanarak Yönetim Kurulu başkanına verilir. Toplantıda yalnız gündemdeki konular görüşülür. Ancak toplantıda bulunan üyelerin en az onda birinin teklifi ile istenen konular gündeme alınır ve görüşülür. Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Ancak, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir. Dernek organlarının seçimi gizli oy ve açık sayım ile yapılır. Seçimlerde basılı oy pusulaları kullanılabilir.
 
TOPLANTI YERİ
Madde 14 - Genel Kurul toplantısı Dernek Merkezinde veya Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bir yerde yapılabilir.
 
GENEL KURULUN GÖREV ve YETKİLERİ
Madde 15 - Genel Kurulun yetkileri şunlardır:
a) Dernek organlarını seçmek,
b) Dernek tüzüğünü değiştirmek,
c) Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarını görüşmek ve Yönetim Kurulunu aklamak,
d) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi görüşmek, aynen veya değiştirerek kabul etmek,
e) Taşınmaz mal satın alınması veya satılması konusunda Yönetim Kuruluna yetki vermek,
f) Derneğin federasyon, konfederasyon kurmasına, bunlara katılmasına veya ayrılmasına, uluslararası faaliyetlerde bulunmasına, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılmasına  karar ve uygulanması için Yönetim Kuruluna yetki vermek,
g) Üyelik ve giriş aidatlarını değiştirmek veya Yönetim Kuruluna bunun için yetki vermek,
h) Dernek tüzüğüne ve geçerli yasalar ile tüzüklere aykırı olmaksızın Genel Kurulun yetkisi dahilinde bulunan yetkilerini Yönetim Kuruluna devretmek,
i) Üyelikten çıkarılma kararlarına itirazları inceleyip kesin karar bağlamak,
j) Derneğin feshine karar vermek
k) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belirlenen işleri ve görevleri yerine getirmek,
 
YÖNETİM KURULU, GÖREV ve YETKİLERİ
Madde 16 - Yönetim kurulu 5(beş) asil 5 (beş) yedek üyeden oluşur. Adayların aldıkları oy sırasına göre sonraki beş aday yedek üyeliğe seçilmiş olurlar. Boşalma durumunda oy sırasına göre yedek üye çağırılır. Oyların eşitliği durumunda ad çekilir.
Yeni seçilen yönetim kurulları ilk toplantılarında kendi üyeleri arasından dernek başkanını, bir başkan yardımcısını, genel sekreteri ve saymanı seçer.
Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:
a) Derneği temsil etmek ve bu konuda üyelerden bir veya bir kaçına yetki vermek,
b) Gelir ve gider hesaplarını yapmak, bütçe hazırlamak ve Genel Kurula sunmak,
c) Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak Genel Kurulun onayına sunmak
d) Genel Kurul yetkisi ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa etmek, devlet tahvili, hazine bonosu veya her nevi tahvil veya hisse senedi satın almak,
e) Kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin, ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
f) Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak, dernek tüzüğünde belirtilen konularla ilgili karar almak ve uygulamak,
g) Her faaliyet yılı sonunda derneğin yıllık bilânço ve Yönetim Kurulu çalışmalarını açıklayan raporu düzenleyerek Denetim Kuruluna sunmak,
h) Derneğe üye alınmasına veya üyelikten çıkarılmasına karar vermek,
i) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerden doğan görev ve işleri yerine getirmek, İllerde dernek temsilciliği açmak
j) Yönetim Kurulu, başkanın çağrısı ile olağan olarak en az üç ayda bir salt çoğunlukla toplanır, oy çokluğu ile karar verir, oylarda eşitlik durumunda başkanın bulunduğu tarafın oyu üstün tutulur.
k) Dernek görevlilerini atamak, çıkartmak, bütçeye göre ücret saptamak,
l) Genel Kurul'un devretmiş bulunduğu yetki ile işleri görmek,
m) Dernek faaliyetleri için harcamaları tespit etmek ve ödemek
 
DENETİM KURULU, GÖREV ve YETKİLERİ
Madde 17 - Denetim Kurulu 3 (üç) asıl ve 3 (üç) yedek üyeden oluşur. Denetim Kurulu bir yılı geçmeyen aralıklarla denetleme yapar ve sonuçlarını Yönetim Kuruluna bildirerek dönem sonu raporunu Genel Kurula sunar. Zorunlu durumlarda Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağrılmasını Yönetim Kurulundan ister. 
 
DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ
Madde 18 - Dernek Genel Kurulunda, dernek lehine alınacak taşınır ve taşınmaz malları almak için Yönetim Kuruluna verilen yetki ile borçlanarak taşınır ve taşınmaz mallar alınır.
 
DERNEK ORGANLARININ BİLDİRİMİ
Madde 19 - Genel Kurulu izleyen 30 (otuz) gün içinde Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu'na seçilen asil ve yedek üyeler (Genel Kurul sonuç bildirimi ile ilgili yönetmeliğe uygun olarak) mülkî idare amirliğine  bildirilir.
 
DERNEĞİN GELİRLERİ
Madde 20 - Dernek gelir kaynakları;
a) Üyelik ve giriş ödentisi.
Sivil üyelerden giriş ödentisi olarak 30 Ytl, aylık aidat olarak ta 5 Ytl,
Öğrenci üyelerden giriş ödentisi alınmayacak, aylık aidat olarak 3 Ytl,
Derneğin kimlik kartı bedeli 5 Ytl'dir.
Ailede,sadece bir kişiden giriş ödentisi alınacaktır.
b) Dernek tarafından yapılan veya yaptırılan basılı ve görsel yayınlar, proje, konferans, eğlence, temsil, konser, spor ve sanat yarışmaları gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler
c) Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler
d) Bağışlar ve yardımlar
g) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan oluşur.
h) Derneğin adını taşıyan lisanslı ürünlerden elde edilecek gelirler.
 
Derneğin, yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilmek için mülki idare amirliğine önceden bildirimde bulunması gerekir. Yurt dışından alınacak ayni ve nakdi yardımlarda ilgili yasa ve yönetmeliklere uyulur.
 
DEFTER VE KAYITLAR
Madde 21 - Dernek kanun ve yönetmeliklerde belirtilen defterleri işletme hesabı esasına göre tutar. Defterlerin tutulmasında ilgili kanun ve yönetmeliklere uyulur.
 
DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKLİ
Madde 22 - Derneğin iç denetimi, Dernekler Kanunu, yönetmeliklere ve dernek tüzüğüne göre Denetleme Kurulu tarafından gerçekleştirilir.
 
TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
Madde 23 - Genel Kurul toplantısına katılan üyelerin 2/3 oylarıyla tüzük değişikliği yapılabilir.
 
DERNEĞİN FESHİ
Madde 24 - Genel Kurul her zaman feshe karar verebilir. Fesih kararı verilebilmesi için bu gündemi görüşen Genel Kurula dernek üyelerinin üçte iki çoğunluğun katılması ve katılanların üçte iki çoğunluğunun fesih doğrultusunda oy kullanmaları zorunludur. Birinci toplantıda üçte iki üye hazır bulunmazsa ikinci toplantıya katılan üye sayısı Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunanların üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Derneğin feshi Yönetim Kurulu tarafından mahallin en büyük mülki amirliğine yazıyla bildirilir, fesih kararı ile birlikte derneğin malvarlığının Genel Kurulun alacağı karar doğrultusunda tasfiyesi yapılır.
 
TÜZÜKTE HÜKÜM BULUNMAMASI
Madde 25 - Dernek tüzüğünde hüküm bulunmayan durumlarda 5253 sayılı dernekler kanunu bu konuda hüküm bulunmayan durumlarda ise 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.
Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin;

Adı Soyadı Görev Ünvanı
Ömer Can DORKEN Öğretmen
Aycan ZENGİN Elektrik Teknikeri
Mehmet KÖR Makine Teknikeri
Hilmi BAYRAK Öğretmen
Hasan SAGLAM Doktor
M. Akif ÖZKAN İşadamı
İbrahim SELAMET İşadamı
Oğuz ÖZSOY Öğrenci
Hakan YÜZER Doktor
Yavuz ARSLAN Öğretmen

 

 


Site Tasarım & Yazılım:  Pro WEB